‌مهـــرجــــان

 71703007.jpg (600×416)

بی‌کلام ..

کودکی،چمدان پرخاطره ای بودکه در ایستگاه ِزمان جا گذاشتیم؛

قطارزندگی،به جلـومی تازد،

وما مسافران ابدیتیم،

که از پشت شیشه های پرابهام،

برای کودکان ِخیالمان،

دست تکان می دهیم . .

080031.jpg (600×442)

نجاتم بده،نجاتم بده ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهل نماز می‌شوم , جمله نیاز می‌شوم
سوی حجاز می‌شوم "باز مقابلم تویی"

باده‌ی‌ناب می‌شوم , شعروکتاب می‌شوم
یکسره خواب می‌شوم"باز مقابلم تویی"