مهـــرجــــان

اللهـم صل علی محمـدوآل محمـد وعجل فـرجـهــم . .
مهـــرجــــان

عـلم و عمـل،دو گوهـرند و انسـان‌ساز..
ماکاری مهم‌تر از "خودسـازی" نَداریم؛
ما"اَبـد"درپیش داریم،
وَ هستیم که هستیم که هستیم...

در بحث وحدت وجود و وجود بسم الله الرحمن الرحیم عرض شد که چون وجود یک حقیقت است و همه ماسوای این یک وجود به منزلۀ آئینه ها و نمودهای این یک حقیقت هستند،

لذا سراسر نظام هستی به هم پیوسته اند و ارتباط و پیوستگی شان هم، باز به همان حقیقت واحد وجود است. به یک تعبیری می فرمائید که تمام موجودات نظام عالم ظهور بسم الله الرحمن الرحیم هستند،

هم در اصل ظهورشان از بسم الله ظاهر شده اند و همین که ارتباط آنها به بسم الله الرحمن الرحیم است ..

و لذا اگر کسی حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم را بچشد و این حقیقت در او پیاده شود ،

می بینید که با بسم الله الرحمن الرحیم شق القمر می کند ، ردالشمس می کند، شق البحر می کند، شق الجبل می کند، دریاها می شکافد، ماه را دو شق می کند و کوهها را شقه می کند و همین جور می بینید حالات گوناگون.
تمام معجزات انبیاء و تمام کرامات ائمه و همه کرامات غیر ائمه همه برخاسته از بسم الله الرحمن الرحیم است.

چون این بسم الله است که ظهور کرده، شد عالَم ،آسمان، زمین، آب، خاک، هوا، دریا، انسان، حیوان، همه چیز. مطلقا همه ظهور بسم الله الرحمن الرحیم است.

و بسم الله الرحمن الرحیم هم که فرمودید وجود واحد است و این یک حقیقت است که در عالم در حال تجلی و ظهور است.

حالا اگر کسی با وجود متحد شد، ارتباط را با متن وجود برقرار کرد و این بسم الله و وجود هم که اصل همه موجودات است،

ایشان با آن اصل مرتبط شد دیگه از او اراده و از نظام هستی عمل.

بخواهد دریا بشکافد در خدمت اوست.

بخواهد در ماده کائنات تصرف کند عالم در اختیار اوست.

می خواهد ماه را شق کند مانعی ندارد.

چون به بسم الله الرحمن الرحیم و وجود رسیده است و وجود اصل ماه و دریا و آب و خاک است.

اصل این نظام وجود است وقتی اصل را انسان بیابد، بچشد ،به دست بیاورد قطعاً تمام شئونات این اصل همه در تحت اختیار انسان قرار می گیرد و لذا می تواند به هر چه که اراده می کند کار انجام دهد .

این است که بحث ارتباط موجودات با هم آن هم ارتباطی بی تکیّف و بی قیاس،هست رب ناس را با جان ناس. این بهترین روشی است برای توجیه معجزات و کرامات،

که دیگر کسی فکر نکند چطور یک کسی در کرۀ زمین است اشاره به ماه می کند ماه دو شقه می شود؟ 

یا چطور می شود یک انسانی با عصایش بر دریا بکوبد و متن دریا را با آن عمق عظیم آب تبدیل به جادۀ خاکی و خشکی آماده رفت و آمد کند؟

و آب دریا مثل دو تا سد عظیم دو طرف این جاده سد ببندد.

بعد دوباره بخواهد آب به همدیگر نزدیک شود .

مگر غیر از این است که آب ظهور بسم الله است آن عصا ظهور بسم الله است. آن گوینده موسی هم ظهور بسم الله است. هم موسی هم عصا هم دریا همه ظهور بسم الله الرحمن الرحیم هستند.

بسم الله الرحمن الرحیم تجلی کرد دریا می شود، عصا می شود، موسی می شود،

حالا بخواهد این ظهوراتی که همه با بسم الله الرحمن الرحیم مرتبت هستند،

اگر بخواهد یک ظهوری در ظهور دیگر تصرف کند چون اصل را دارد لذا تصرف در آن ظهور مانعی نیست..منبع،شرح بسم الله الرحمن الرحیم/استاد داود صمدی آملی.